Իրավական ակտեր

Նախագծեր

Իրավական ակտերի նախագծեր

 

Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում նորարարության և տեխնոլոգիական զարգացման խթանման հայեցակարգը և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցը հաստատելու մասին նախագիծ

«Պետական նյութական պահուստի մասին» նախագիծ

«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծ

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ

«Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություներ և լրացումներ կատարելու մաuին նախագիծ

Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում վթարների դեպքում արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի մշակման և վերանայման գործընթացներին բնակչության մասնակցությունն ապահովելու նպատակով ազդակիր համայնքի բնակչությանը տեղեկացնելու, ազդակիր համայնքի բնակչության կողմից առաջարկություններ ներկայացնելու և այդ առաջարկությունները քննարկելու կարգը սահմանելու մասին նախագիծ

Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում վթարների դեպքում արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի մշակման մեթոդական ուղեցույցը սահմանելու մասին նախագիծ